جستجو مناقصه ها


موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشاورزی رضوی مناقصه حمل محصول چغندر 1398/8/2 1397/7/22 1397/8/2
2 موسسه باغات آستان قدس رضوی مناقصه خریدکود فروتست و سم زمستانه 1397/8/29 1397/8/20 1397/9/2
3 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین لوله پلی اتیلن 1397/8/26 1397/8/19 1397/8/26
4 شرکت فرآورده های لبنی رضوی مناقصه عمومی مواد اولیه و بسته بندی 1397/8/24 1397/8/10 1397/8/22
5 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه خرید مشعل های حرارتی گاز سوز 1397/8/5 1397/7/26 1397/8/5
6 شرکت کشاورزی رضوی برداشت محصول چغندرقند 1397/8/2 1397/7/26 1397/8/1
7 شرکت کشاورزی رضوی خرید شناور و تجهیزات چاه کشاورزی 1397/8/2 1397/7/24 1397/8/1
8 موسسه باغات آستان قدس رضوی مناقصه کود فروتست و سم اوکسی کلرور مس 1397/7/30 1397/7/22 1397/8/3
9 موسسه موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان مزایده و مناقصه 1397/7/30 1397/7/19 1397/7/30
10 شرکت کشت و صنعت اسفراین مناقصه لوله 1397/7/28 1397/7/18 1397/7/28
12345678910...صفحه آخر